Προνηπιακό τμήμα - απογευματινός βεφονηπιακός σταθμός

Στην Ονειρούπολη λειτουργούν:

ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
Από 2,5 ετών έως 3,5 ετών
ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
Από 3,5 ετών έως 5 ετών

προνηπιακό τμήμα ονειρούπολης
Η ηλικία αποτελεί το βασικό κριτήριο για την ένταξη του παιδιού στο αντίστοιχο τμήμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται διαμορφώνεται ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών.

Σε αυτά τα τμήματα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικότητα του παιδιού, στην τήρηση των βασικών κανόνων της ομαδικής ζωής καθώς και στην αυτοεξυπηρέτηση του.

Τα τμήματα είναι δυναμικότητας περίπου 15 παιδιών και εποπτεύονται τουλάχιστον από 3 νηπιαγωγούς το καθένα